Walking to Eagle Crag, Stonethwaite

Additional Info

  • Media: Watercolour
  • Size: 32x49cm
  • Price: £975